2.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Trung bình 2.75 (2 đánh giá)